Hlavná stránka
Historický vývoj
Obyvateľstvo
Biogeografia
Hospodárstvo
Kultúra
Bazilika
Pamätihodnosti
Fotogaléria
Zoltán Schmidt
- životopis
- bibliografia
- použitá literatúra
Návštevná kniha
Zaujímavé linky
Šaštínsky adresár
Pre webmasterov
 

e-mail: info@sastin.sk

 

Pri písaní publikácie boli použité nasledujúce zdroje:

Baňacký, V., Sabol, A., 1973: Geologická mapa Záhorskej nížiny. 1:50000. Bratislava.
Baňacký, V., 1996: Geologická mapa Chvojnickej pahorkatiny a severnej časti Borskej nížiny. 1:50000. Bratislava.
Baňacký, V., Elečko, M., Vass, D., Potfaj, M., Slavkay. M., Iglárová, Ľ., Čechová, A., 1996: Vysvetlivky ku geologickej mapa Chvojnickej pahorkatiny a severnej často Borskej nížiny. 1:50000. Zostavil Vladimír Baňacký, 1996. Bratislava.
Bosco, J., 1945: Don Bosco ti píše. Modlitebník pre seleziánske ústavy. Bratislava.
Bučko, Š., Zachar, D., 1980: Potenciálna erózia pôdy. 1:500000. In Atlas Slovenskej socialistickej republiky, Bratislava.
Bunček, E., Dujsík, Fr., Haurý, Vl., Horňák, V., Kubík, M., Schaal, Vr., Vráblik, J., 1988: 70 výročie vzniku Lesného závodu Šaštín-Stráže. Šaštín-Stráže.
Dolenský, J., 1924 : Obrázkové dějiny národa československého, Díl II. Praha.
Dujka, I., Pavlíková, M., 1994 : Ročenka Okresného veliteľstva PZ Senica. Senica.
Džatko, M., 1980: Bonita pôdy. 1:500000. In Atlas Slovenskej socialistickej republiky, Bratislava.
Fujtár, E., Čurlík, J., 1980: Pôdne druhy, skeletovosť a zamokrenie. 1:500000 In Atlas Slovenskej socialistickej republiky, Bratislava.
Fríbort, J., 1998 : 100 rokov železničnej dopravy v Šaštíne-Strážach, Šaštín-Stráže.
Galčík, N., Kollár, A., 1998: Lesný závod Šaštín-Stráže. Písomná správa.
Gerhelyi, O., Wurm, K.; 1982: Historické organy na Slovensku. Bratislava.
Goč, J., 1998: Poznámky k faune Šaštína-Stráží. Písomná správa.
Hauser, L., 1980: 35 rokov Tatrachemy v Trnave. Trnava.
Hildebrant, J., 1913: Az érben végzett barlangkuttásaim ereményei. Barlangkutatás 1, Budapest.
Havlíčková, J., 1998: Komplexná geografická analýza obce Šaštín-Stráže. Manuskript.
Hladký, J., 1998: Plynofikácia Šaštína-Stráží. Písomná správa.
Horňák, V., 1998: Urbár v Šaštíne-Strážach. Písomná správa.
In Col., 1980: Atlas Slovenskej socialistickej republiky, Bratislava. (Citujem práce autorov: Benadik, B., Bialeková, O., Dušek, M. - Veliačik, L., - Furmánek, Chropo vský, B., V., Mazúr, E., Mazúr,E. - Drdoš,J., Mazúr,E. - Porubský,A. - Tarábek,A., Pavúk, S., Petrovič, Vl., Podhorský, F., Ratkoš, P., Šiška, S., Verešík, J., Vladár, J.)
Hraško, J., Linkeš, V., Šurina, B., 1980: Pôdne typy, 1:500000. In Atlas Slovenskej socialistickej republiky, Bratislava.
Kalesný, F., 1981: Habáni na Slovensku. Bratislava.
Klimko, J., 1980: Vývoj územia Slovenska a utváranie jeho hraníc. Bratislava.
Klubal, M., 1970: Stručné dejiny železničnej dopravy Slovenska, Bratislava.
Kohút, F., 1998: Duchovná služba veriacim rímsko-katolíckeho náboženstva. Písomná správa.
Kolektív, 1918-1947: Pamětní kniha staničního úřadu Šaštín.
Kolektív, 1950-1996: Pamätná kniha železničnej stanice Šaštín (do roku 1960), Šaštínske Stráže (1960 – 1969), Šaštín-Stráže (1969-1996).
Kol., 1972: Slovensko. Príroda. Bratislava.
Kormanová, L., 1998: História Základnej školy v Šaštíne-Strážach. Písomná správa
Královičová, Z., 1998: Dom dôchodcov v Šaštíne-Strážach. Ústne oznámenie.
Kraskovská, Ľ., 1959: Pravek Slovenska vo výstavných zbierkach Slovenského múzea. Bratislava-Martin.
Krippel, E., Kullman, E., Sabol, A., 1967: Príspevok ku komplexnému výskumu prírodných pomerov na príklade územia listu Plavecký Mikuláš. Československá ochrana prírody, 3. Bratislava.
Kronika Štátnej ľudovej školy v Strážach nad Myjavou. Manuskript v archíve ZŠ v Strážach.
Kronika Osobitnej školy v Šaštíne (1949 – 1997).
Kronika Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Šaštín-Stráže. Kolektív, 1998.
Kubalová A., Schneiderová, Z., 1998: Základná umelecká škola Šaštín-Stráže. Ústne oznámenie.
Lajdová, A., 1998: Základná škola v Strážach. Písomná správa.
Libušová, A., 1998: Evidencia obyvateľov v Obecnom úrade Šaštín-Stráže.
Letko, P., 1998: Dobrovoľný hasičký (požiarny) zbor v Šaštíne-Strážach. Písomná správa.
Marafko, L., 1998: Obecný úrad Šaštín-Stráže. Ústne oznámenie.
Marsina, R., 1971: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae. I. Bratislava.
Mazúr, E., Lukniš, M.,: Geomorfologické jednotky. 1:500000. Jn Kol, 1980 : Atlas Slo venskej socialistickej republiky. Bratislava.
Mazúr, E., Krippel, E., Porubský, A., Tarábek, K., 1980: Geologické typy nížinnej krajiny – Záhorská nížina. In Col., 1980: Atlas Slovenskej socialistickej republiky.
Menšíková, Ľ., 1998: Kultúrno-spoločenské a náboženské akcie v Saleziánskom Oratóriu v Šaštíne-Strážach od roku 1991. Písomná správa.
Mráz, Vl., 1998: Podkladový materiál k Výstave 780 výročia založenia obce Šaštín-Stráže (Štátny majetok Šaštín-Stráže). Šaštín-Stráže. Písomná správa.
Nádaský, A., 1998: Údaje o Slovenskom gymnáziu Antona Bernoláka v Ríme. Ústne oznámenie.
Otrísal, J., 1998: Ústne oznámenie.
Ovečka, P., 1991: História telesnej výchovy a športu v Šaštíne a okolí a jeho prínos pre výchovu mládeže. Diplomová práca v Archíve Pedagogickej fakulty v Nitre.
Ovečka, R., 1994: Flóra okolia Šaštína a možnosť jej využitia pri vyučovaní prírodopisu. Diplomová práca v archíve Pedagogickej fakulty v Nitre.
Ovečka R., 1998: Údaje o miestnej arganizácii Slovenskeho rybárskeho spolku
a o Oso bitnej škole v Šaštíne-Strážach. Písomná správa.
Ovečková, E., 1998: Kultúra v Šaštíne-Strážach od roku 1969. Písomná správa. Šaštín-Stráže.
Ovečka, Š., 1998: Židovské etnikum v Šaštíne-Strážach. Písomná správa.
Pagáč, P. 1998: Šport v Saleziánskom oratóriu v Šaštíne-Strážach. Písomná správa.
Petrovič, Vl.,1995: Zistenie o písomných zmienkach vzniku Šaštína a Stráží pre Obecný úrad Šaštín-Stráže. Písomná správa.
Pišútová, I., 1991: Piety ľudové. In Kolektív autorov, 1991 : Piety Slovenska. Bratislava.
Poddaná, H., 1998: Pobočka SAD Šaštín. Ústne oznámenie.
Polák, Vl., 1998: Faktické poznámky , doplňujúce údaje o Šaštíne-Strážach. Ústne oznámenie.
Podhorský, F., 1980: In Atlas Slovenskej socialistickej republiky. Bratislava.
Radványi, H., 1990: Naša národná svätyňa Bazilika v Šaštíne. Trnava.
Reháková, 1998: Podkladový materiál k 780. výročiu Šaštína-Stráží. (Teleko mu ni ká cie). Písomná správa.
Rusina, I., 1991: Barok na Slovensku (V Roku stredoeuropského baroka.) Bratislava.
Schaal, V. a col., 2988: 70 rokov Lesného závodu Šaštín-Stráže. Šaštín-Stráže.
Schmidt, Z., 1959: Náčrt prírodných pomerov Záhoria. Pamiatky a múzeá, VIII., 1. Bratislava.
Schmidt Z., 1969: Fosílne stavovce na okolí Bratislavy. Acta Musei civ. Bratislavensis. Tom.V.Ann. Bratislava.
Schmidt, Z., 1970: Výskyt a geografické rozšírenie medveďov (Ursinae) na území slo-
venských Karpát. Slovenský kras, VIII. Martin.
Schmidt, Z., 1972: Deinotherioidea Karpatských nížin v okolí Bratislavy. Acta Musei civ. Bratislavensis. Tomus VII. Annales. Bratislava.
Schmidt, Z., 1995: Ján Pavol II. a Sedembolestná Panna Mária. Šaštín.
Schmidt, Z., 1996: Sedembolestná. Šaštín-Stráže.
Sine auct., 1982: Ľahké stavebné hmoty, n.p. Bratislava. (K 25 výročiu trvania podniku.) Bratislava.
Skutil, J., 1938: Paleolitikum Slovenska a podkarpatskej Rusi. Turčiansky Svätý Martin.
Slovenská republika. Územné a správne usporiadanie. 1:125000 Stiefel. Bratislava.
Suchý, Ľ., 1998: Telesná výchova a šport v Gymnáziu Jána Bosca v Šaštíne-Strážach. Ústne oznámenie.
Šaštín-Stráže: Orientačný plán mesta. 1995.
Špiesz, 1., 1994: Šaštínska kartúnka. Manuskript v archíve Obecného domu Šaštín-Stráže.
Špiesz, A., Fordinál, S., Budke, A., 1966: 230 výročie vzniku manufaktúry v Šaštíne. Šaštínske Stráže.
Širočková, E., 1998: Základné mapy a údaje o využívaní pôdy v Šaštíne-Strážach. Písomná správa.
Tuma, J., 1998: Prehľad o celkovom nápade skutkov a percentuálnej objasnenosti trestnej činnosti v Šaštíne-Strážach. Písomná oznámenie.
Vaculková, M., 1998: Materiál k 70. výročiu Lesného závodu Šaštín-Stráže. Vy ho to ve nie odpisu.
Vajčiová, A., 1998: Dejiny saleziánskeho školstva v Šaštíne. Diplomová práca v archíve Pedagogickej fakulty v Nitre.
Vajčiová, J., 1998: Podnikateľské subjekty v obci Šaštín-Stráže. Písomná správa.
Žudel, J., 1984: Stolice na Slovensku. Bratislava.

F o t o g r a f i e sú z archívov občanov Šaštína-Stráží, podnikov, ktoré sa spomínajú v tejto práci a od :
A. Jiroušek, K. Kutarňa, R. Ovečka, O. Ožvoldík, P. Pagáč, K. Smolenová, Ľ. Suchý, J. Veteška, J. Zimka a iní.

Autorské práva vyhradené. Akékoľvek rozmnožovanie textov, fotografií a iného obsahu je povolené len s predchádzajúcim písomným súhlasom.