Hlavná stránka
Historický vývoj
Obyvateľstvo
Biogeografia
Hospodárstvo
Kultúra
Bazilika
Pamätihodnosti
Fotogaléria
Zoltán Schmidt
- životopis
- bibliografia
- použitá literatúra
Návštevná kniha
Zaujímavé linky
Šaštínsky adresár
Pre webmasterov
 

e-mail: info@sastin.sk

RNDr. Zoltán Schmidt, CSc (nar. 21.2.1928 - Hronec)

Autor (vpravo) spolu so Svätým Otcom Jánom Pavlom II pri prehliadke výstavy Ján Pavol II. a Sedembolestná Panna Mária, 1995      Otec Zoltána, Vincent Schmidt, bol pôvodne strojvodcom. na horehronskej úzkokoľajnej lesnej železnici v Hronci. Po zranení v prvej svetovej vojne pracoval v lokomotívnom depe v Satu-Mare, potom sa vrátil do Hronca (dnes okres Brezno). Tu 21. februára 1928 ako druhorodené dieťa začal svoju životnú púť i Zoltán Schmidt.
      V Hronci na Horehroní začal v roku 1933 chodiť do prvej triedy ľudovej školy, no v priebehu roka sa rodina presťahovala do Bratislavy, kde ukončil školskú dochádzku. V školskom roku 1938/39 začal študovať na bratislavskom gymnáziu, ktoré navštevoval po kvintu. V školskom roku 1945/46 vstúpil do noviciátu Spoločnosti svätého Františka Salezského v Svätom Beňadiku. Potom pokračoval v štúdiách v rámci saleziánskeho spoločenstva v Trnave a v Hodoch. Maturoval v roku 1949 v Saleziánskom pedagogickom inštitúte v Galante. Po maturite nastúpil na pedagogickú prax do Saleziánskeho ústavu v Nitre vo funkcii asistenta oratória. V apríli 1950 bol po likvidácii kláštorov odvezený do Šaštína, potom do Podolínca a nakoniec do Kostolnej pri Trenčíne. Pracoval na Priehrade mládeže, potom ako vojak v povestných pomocných technických táboroch až do uvoľnenia pre prijatie na štúdium.
      Ďalšie štúdium začal na Prírodovedeckej fakulte Slovenskej univerzity, po jej rozdelení na Geologicko-geografickej fakulte, kde študoval kombináciu geografia – biológia - geológia. Po jej ukončení rok pôsobil ako pedagóg v Prešove a o rok nato v roku 1955 sa začalo jeho účinkovanie v múzeu. Nastúpil ako kustód anorganických zbierok do Prírodovedného oddelenia Slovenského múzea (dnes Slovenského národného) v Bratislave, kde sa sústredil na budovanie prvej geologickej expozície Slovenska a pracoval tiež na získavaní zbierkového fondu mineralógie, petrografie, geológie a paleontológie.
      Geologickú expozíciu, pre ktorú múzeum vtedy nemalo dostatočné zbierkové fondy, sa mu podarilo vytvoriť len vďaka úzkej spolupráci s pracovníkmi Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského a Geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave - akademikom Andrusovom, prof. Lukáčom, doc. Gorekom a prof. Luknišom. Za vytvorenie geologickej expozície, ktorá bola otvorená 15.6.1958, bolo Zoltánovi Schmidtovi udelené Čestné uznanie za rozvoj slovenského múzejníctva ministrom kultúry ČSSR. V určitých časových intervaloch zastával Zoltán Schmidt funkciu vedúceho prírodovedného oddelenia. Napriek odborným, organizačným a tvorivým úspechom rozviazal po politických previerkach v roku 1960 pracovný pomer so SNM a vstúpil do služieb Geologického ústavu Dionýza Štúra. V rokoch 1962 až 1964 pracoval v Geofonde v oddelení vrtnej dokumentácie Slovenska a v decembri 1964 sa vrátil do Geologického ústavu Dionýza Štúra. Ako vedecký pracovník - paleobiogeograf so špecializáciou na kvartérne mäkkýše a stavovce pleistocénu Slovenska pracoval v oddelení kvartérnej geológie, pokračoval v postgraduálnom štúdiu,. ziskal titul RNDr. i kandidáta geografických vied v odbore fyzický zemepis. Zoltán Schmidt svojou vedeckou činnosťou rozšíril poznatky o faune cicavcov kvartéru na Slovensku, zvláštnu pozornosť zaslúžia práce k jej datovaniu metódou C-14.
      Súčasne s vedeckou činnosťou v oblasti paleogeografie od roku1967 pokračoval i v teologickom štúdiu na Bohosloveckom učilišti saleziánov. V roku 1981 bol vysvätený v Košiciach. V roku 1984 ukončil pracovný pomer na Geologickom ústave, vstúpil do pastorácie nitrianskej diecézy a stal sa správcom Farského úradu v Podhoranoch s tromi obcami, z toho dvoch s prevahou veriacich maďarskej národnosti. Naučil sa po maďarsky, bol obľúbený a jeho prácu vysoko hodnotili. Po desiatich rokoch odišiel v roku 1993 ako čestný dekan k saleziánom.
      Práve v tomto období začína jeho aktívne pôsobenie v regióne Zahoria. Dóchodok v stálom pracovnom zaujatí trávi v Saleziánskom kláštore Dona Bosca v Šaštíne - Strážach. Počas dvoch rokov 1993 – 1995 bol profesorom na gymnáziu Jána Bosca. Napriek podlomenému zdraviu bol výpomocným duchovným farského úradu v Šaštíne. Opätovne sa vrátil k svojmu pôvodnému odboru - múzejníctvu a neúnavne sa pustil do budovania expozície, edičnej a prezentačnej činnosti v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie a saleziánskom kláštore.
     Významnou aktivitou v tejto oblasti bolo založenie Mariologického múzea slovenskej národnej svätyne v Šaštíne - Strážach. Zároveň sa stal jeho kustódom. Expozícia je umiestnená na poschodí v ľavom trakte Baziliky Sedembolestnej Panny Márie s výhľadom do jej lode. Slávnostne ju dňa 15. septembra 1997 otvoril kardinál Jozef Tomko. Patrónku Slovenska tu nachádzame stvárnenú v podobách, ako ju videli a chápali prostí ľudia aj profesionálny umelci.
      V septembri 1998 počas celonárodnej púte sprístupnil výstavu Náčrt geografie Šaštína -Stráží, ktorú usporiadal spolu s Obecným úradom pri príležitosti 780. výročia prvej písomnej zmienky o obci. V rovnakom termíne bola prezentovaná aj rovnomenná kniha Zoltána Schmidta Náčrt geografie Šaštína -Stráží.
Spracované podľa časopisu Záhrie 5/2003
 

Autorské práva vyhradené. Akékoľvek rozmnožovanie textov, fotografií a iného obsahu je povolené len s predchádzajúcim písomným súhlasom.