Hlavná stránka
Historický vývoj
Obyvateľstvo
Biogeografia
Hospodárstvo
- doprava
- lesníctvo
- služby
Kultúra
Bazilika
Pamätihodnosti
Fotogaléria
Zoltán Schmidt
Návštevná kniha
Zaujímavé linky
Šaštínsky adresár
Pre webmasterov
 

e-mail: info@sastin.sk

 

      Už od včasnej histórie mesta dostal Šaštín do vena od svojho panstva možnosť rozvíjať sa ako mestečko služieb pre obyvateľov mesta a okolitých obcí. Presvedčivým dôkazom tohto tvrdenia je prítomnosť usadlíkov vyhnaných z alpských krajín novokrstencov-habánov, ktorí boli odnožou protestantizmu a tiež židovského etnika, medzi ktorými bolo už v roku 1871 trinásť obchodníkov, potom hostinských a povozník, lodiar, pekár, kožiar, mäsiar, strojný zámočník, zámočník, cibuliar, kníhtlačiar, obchodník s liečivými rastlinami a zubár (Š.Ovečka, 1998). Tak s rozvojom remeselnej a neskôr priemyselnej výroby vzrastala podnikateľská aktivita občanov Šaštína. Služby, ktoré teraz poskytuje spádové mesto Šaštín-Stráže svojim obyvateľom a pre okolité obce, majú teda dobrú tradíciu. Predstavu o veľkosti a štruktúre maloobchodného obratu v roku 1970 si urobíme z Š. Očovského (1980), ktorý prihliadol na predajne zmiešané, nepotravinárske a závody verejného stravovania. Maloobchodný obrat za rok sa pohyboval okolo 10,0 mil.Kčs. Šaštín-Stráže patrili z hľadiska typu nákupných miest k obciam s výskytom skupiny špecializovaných predajní. Predsa sa však hospodársky život nerozvinul po roku 1918 tak, ako to bolo s jeho rozvojom a vývinom služieb po II.svetovej vojne, od roku 1945 (A.Spiesz a kol., 1966). V procese tohto vývoja máme na zreteli zmeny politického zriadenia štátu, ktoré viedli k znárodneniu podnikov (národné podniky, n.p.), obchodov (komunálne, družstvené). Čiže k odbúravaniu súkromného vlastníctva, priemyselných, obchodných firiem; nakoniec aj maloobchodu a služieb vôbec. Až kým nenastali zmeny v spôsobe organizovania výrobnej činnosti spoločnosti, vrátane privatizácie podnikov a súkromného vlastníctva služieb v každom druhu ich prejavu po roku 1990.

      Šaštín-Stráže sú samostatným samosprávnym územným celkom, vytvoreným z dvoch sídiel, ktoré dali názov jednotnému sídlu. Správnu službu jeho obyvateľom a rozhodovania s jeho majetkom vykonával doteraz Obecný úrad Šaštín-Stráže. Mal dovedna desať administratívnych pracovníkov, vrátane starostu obce. Šesť pracovníkov technických služieb a približne desať sezónnych zamestnancov. Samosprávu teda vykonávajú obyvatelia volenými orgánmi obce (obecným zastupiteľstvom), zloženým z poslancov a starostu obce.
Všeobecne všetky služby obyvateľom obcí vychádzajú z funkčnej charakteristiky sídla. Šaštín-Stráže mali už v dávnej histórii defenzívno-strategickú funkciu na cestách významných hraničných oblastí. S rastom obyvateľov nadobúdal Šaštín ráz remeselno-obchodného mestečka s viacerými výsadami a právami od panovníkov. Podľa terajšieho posudzovania zvýšenej ekonomickej ľudskej činnosti v meste charakterizujeme Šaštín-Stráže ako sídlo výrobno–obytné, s prevahou zamestnanosti v priemysle. Má ráz sídla priemysel-no-služobného typu. Súčasná štruktúra služieb v Šaštíne-Strážach zvýrazňuje teda množstvo podnikateľských aktivít občanov nášho mesta a iných podnikateľov.

     
Bankovníctvo a poisťovňa

      V meste je filiálka Slovenskej sporiteľne, a.s. mestská pobočka Senica. V roku 1997 celkový vklad vykazoval 406 mil.Sk. Filiáka Sporiteľne poskytla v roku 1997 pôžičky v celkovej sume 46 miliónov Sk. Filiálka má 6 bankových úradníkov a jedného iného zamestnanca.
Je tu zastupiteľstvo Slovenskej poisťovne, a.s. pobočka Senica. Má dvoch zamestnancov. Uzatvára denne priemerne 3 osobné poistenia a 2 majetkové poistenia. V turistickej sezóne je priemer osobného a iného poistenia vyšší.

     
Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť

      Vzhľadom na roky 1918-1945, keď bola v Šaštíne súkromná ordinácia všeobecného lekára a stomatológa i dentistu (liečili aj poistených v nemocenských poisťovniach, na „krankasu”), pozorujeme v rokoch po II.svetovej vojne doteraz vzrast zdravotníckych zariadení a teda aj ich personálu. Teraz sa o zdravie obyvateľov starajú traja praktickí lekári poskytujúci všeobecnú starostlivosť a dvaja pediatri. Okrem toho v zdravotnom zariadení ordinuje ženský lekár a traja stomatológovia. Zdravotné zariadenie má nepretržitú prevádzku prvej lekárskej pomoci s pohotovostnou službou lekára, zdravotnej sestry, s prideleným sanitným autom a šoférom.
      Do roku 1992 bolo v meste aj veterinárne stredisko, teraz je veterinárny lekár v Smolinskom.
      V Šaštíne boli aj v minulosti a sú aj teraz dve lekárne.

      Z hľadiska sociálnej starostlivosti občanov má od roku 1992 mesto Dom dôchodcov. K 31. 7. 1998 poskytoval starostlivosť 24 občanom. Z toho bolo 9 mužov a 15 žien. Okrem starých občanov býva v ňom 5 mentálne retardovaných obyvateľov. Aj počty obyvateľov domu v rokoch 1992–1997 sa pohybovali v rozpätí približne 20-22 starých ľudí, vrátane uvedeného počtu mentálne retardovaných osôb.
V Dome dôchodcov v Šaštíne-Strážach pracuje šesť zdravotných sestier a 9 ďalších pracovníkov, spolu 15 zamestnancov. Títo, spolu s pozornosťou detí Materskej školy a študentov Gymnázia Jána Bosca, im spríjemňujú pobyt rozličnými druhmi osláv a zábavy. Riaditeľstvo Domu dôchodcov organizuje rôzne rekreačné zájazdy, spojené s kultúrno-výchovným cieľom. Stará sa okrem sústavnej lekárskej starostlivosti, aj o uspokojenie náboženských túžob obyvateľstva domu. V nedeľu a vo sviatočné dni sa tu konajú bohoslužby a mesačné spovede. V tejto budove boli predtým detské jasle pre deti do troch rokov a predtým súkromná vila. Vila bola odkúpená pre Domov dôchodcov v roku 1995 (Zlatica Kralovičová, 1998).
      V rámci okresu má tu sídlo pobočka Úradu sociálnej a pracovnej starostlivosti.

     
Duchovná služba cirkvi

Okrem predpokladov sezónneho, krátkodobého alebo víkendového pobytu hostí na Gazárke v našom meste, má Šaštín význam aj z hľadiska prijímania pútnikov v národnej svätyni, v bazilike (basilica minor) Panny Márie Sedembolestnej, hlavnej patrónky Slovenska. Počet pútnikov na Turíce (Slávnosť zoslania Ducha Svätého) a 15.septembra sa pohybuje v rozpätí 10 až 50 tisíc ľudí z gravitačného územia Trnavského, Bratislavského a Nit rianskeho kraja. Potom z celého Slovenska, Moravy, Rakúska, Maďarska aj iných štátov sveta, po celý rok jednotlivo alebo v malých či väčších skupinách. V septembri sa na celonárodnej púti občas zúčastňuje prezident Slovenskej republiky, predseda vlády, ministri a tiež významní predstavitelia štátov a cirkevní hodnostári z iných krajín. To nie je pre mesto Šaštín-Stráže nepovšimnuteľná skutočnosť z hľadiska jeho zviditeľnenia v Slovenskej republike a vo svete. Hlavne je však poskytovanie duchovnej služby veriacim (farským) mesta a pútnikom.
      Cez rok sa odslúži približne 1250 svätých omší a koná sa 80–100 rôznych pobožností. Sviatosť zmierenia (svätá spoveď) sa vysluhuje priemerne 1 hodinu denne. V období pútí celý deň alebo aj v noci. Mesačne sa robia duchovné obnovy veriacich a raz za rok sa organizujú duchovné cvičenia na rôznych miestach Slovenska.
      Saleziánske oratórium navštevuje denne okolo 80-100 chlapcov a dievčat; mimoriadne až 250 i viacej. Potom doň prichádza približne 20 mladíkov a diev v rozličných dňoch v týždni. V stanovených hodinách využívajú aj gymnaziálnu telocvičňu.
 

      Bývanie


      Úroveň bývania z hľadiska vybavenosti bytov je stredná. Byty sú väčšinou podnikové, alebo ich stavali výrobné družstvá. Preto časť bytov patrí v Šaštíne-Strážach Okresnej správe bytového družstva v Senici, ktoré v rokoch integračnej etapy prešli pod správu II. stavebného bytového družstva. V roku 1972 bol Okresný zväz bytových družstiev zrušený. Nahrádzal ho KV SZBD až do r, 1976. Vtedy sa ďalšou integráciou v okrese vytvorilo jedno družstvo s názvom Okresné stavebné bytové družstvo Senica. Preto časť bytov v Šaštíne-Strážach patrí OSBD v Senici. Vo vlastných domoch býva k 1. 1. 1998 1490 rodín.


     
Hasičský zbor

      V dejinách obidvoch častí mesta vznikli viac raz veľké požiare. V Šaštíne bojovali s týmto živlom v roku 1769 a 1774. V Strážach udrel blesk do kostolnej veže roku 1876 a zničil jej kupolovitý vrchol, ktorý už neobnovili v pôvodnom tvare. Navyše sa to stalo za veľkej povodne, ktorá zničila celú úrodu obilnín, takže žatva v tom roku nebola. V roku 1886 vznikol v tejto obci veľký požiar, v ktorom domy od čísla 40 až 68 do základov zhoreli. Takéto a iné živelné pohromy zjednocovali občanov v úsilí zakladania dobrovoľných hasičských zborov v obidvoch častiach mesta. V Šaštíne datujú vznik Hasičské ho dobrovoľného zboru rokom 1886. V Strážach ho založili roku 1925 (Ján Otrísal, 1998).
Pavol Letko (1998) predpokladá v súvise s existenciou textilnej manufaktúry v Šaštíne aj zriadenie organizovanej skupiny hasičov. Vychádzal z tereziánskych požiarno-policajných nariadení a príkazov Jozefa II. Škoda, že sa nám nezachovali literárne dôkazy, okrem odznaku, o činnosti Dobrovoľného hasičského spolku v Šaštíne (Önkénytes tűzöltő egylet Sasvár) pred rokom 1918. Jeho činnosť bola obnovená v roku 1919. Zaiste aj v Strážach nad Myjavou jestvoval Dobrovoľný hasičský zbor už okolo roku 1900. Okrem hasičom vlastnej činnosti, šaštínsky aj strážsky zbor vyvíjal bohatú kultúrnu činnosť. Nacvičoval divadelné hry, usporadúval tradičné plesy, mal vlastnú dychovú hudbu a zúčastňoval sa na cirkevných bohoslužobných slávnostiach. V sociálnej oblasti sa osvedčoval tak, že finančne podporoval svojich členov, ktorí sa v službe spoluobčanom zranili. Nakoniec odprevádzal každého zomrelého člena zboru do cintorína, kde sa s ním dôstojne rozlúčili.
      V roku 1953 vznikol Československý zväz požiarnej ochrany a činnosť požiarnych organizácií sa sústredila na prevenciu požiarov a získavanie dobrovoľnej účasti žien aj mládeže v zboroch. V roku 1981 sa šaštínsky a strážsky zbor zlúčili. Výrazne sa zlepšila aktivita požiarnych družstiev mládeže a žien (v rokoch 1980–1994 sa aktivizoval samostatný zbor v Trikote, n.p. Šaštín-Stráže; zanikol v roku 1995).
Teraz prechádza Dobrovoľný požiarny zbor v Šaštíne-Strážach zložitým obdobím prestavby (P. Letko, 1998).

     
Polícia

      Bezpečnostné zložky boli v Šaštíne za každého štátneho zriadenia, začínajúc rakúsko-uhorskou monarchiou až podnes. Službu bezpečnému chodu slobodného života občanov, ochranu ich života, zdravia a majetku, tiež štátneho alebo iného vlastníctva, čiže službu práva a spravodlivosti obyvateľom mesta koná od roku 1991 Policajný zbor v Šaštíne-Strážach. Predtým od roku 1964 bolo na šaštínskom centrálnom námestí umiestnené Obvodné oddelenie Verejnej bezpečnosti.
      Slúžiaci príslušníci Policajného zboru vedú nekompromisný boj proti kriminalite v našom meste. Odhaľujú trestné činy a zisťujú ich páchateľov (I.Dujka, M.Paulíková, 1994). Tabuľka objasnenosti trestnej činnosti (Ján Tuma, 1998) dáva prehľad o celkovom nápade skutkov a percentuálenj objasnenosti trestnej činnosti v jednotlivých rokoch v Šaštíne-Strážach:
      Príslušníci Policajného zboru nášho mesta majú možnosť využívať televýchovné zariadenie Gymnázia Jána Bosca, ktoré je v susedstve ich budovy. Zúčastňujú sa rôznych športových a kultúrnych podujatí a sú nositeľmi pozoruhodných cien. .

Autorské práva vyhradené. Akékoľvek rozmnožovanie textov, fotografií a iného obsahu je povolené len s predchádzajúcim písomným súhlasom.